Không cần tính toán

CPU, băng thông, dung lượng ổ cứng, và RAM đóng gói trong 1 giá duy nhất.

BNode1

1 GB RAM

1 CPU Core

12 GB Storage

Không giới hạn băng thông (Free)

1 Gbps Network In

1 Gbps Network Out

BNode2

2 GB RAM

1 CPU Core

40 GB Storage

Không giới hạn bằng thông (Free)

1 Gbps Network In

1 Gbps Network Out

BNode3

4 GB RAM

2 CPU Core

80 GB Storage

Không giới hạn băng thông

1 Gbps Network In

1 Gbps Network Out

BNode4

8 GB RAM

4 CPU Core

120 GB Storage

Không giới hạn băng thông

1 Gbps Network In

1 Gbps Network Out

BNode Customize

Tùy chọn GB RAM

Tùy chọn CPU Core

Tùy chọn GB Storage

Không giới hạn băng thông

1 Gbps Network In

1 Gbps Network Out